Bezpłatne szkoły dla dorosłych Katowice Śląsk

Jeśli z jakiegoś powodu nie skończyłeś szkoły średniej i nie masz matury, to warto pomyśleć o dalszej nauce w szkole dla dorosłych. W takich szkołach przygotowują do matury z danych przedmiotów, a dzięki temu zdobywa się średnie wykształcenie, a maju zdaje się maturę z wybranych przedmiotów. Bezpłatne szkoły dla dorosłych Katowice Śląsk organizują zajęcia dla dorosłych, które prowadzone są przez nauczycieli z danego przedmiotu. Na tych zajęciach nauka odbywa się zgodnie z podstawą programową. Do szkoły przyjmowane są osoby, które mają, np. ukończone gimnazjum albo szkołę zawodową, a chcą podnieść swoją wiedzę i zdobyć cenne wykształcenie, które jest tak ważne w dzisiejszych czasach podczas poszukiwania pracy. Poza tym matura zdana na koniec szkoły uprawnia do składania papierów na studia wyższe na różnych uczelniach, które prowadzą zajęcia stacjonarnie lub w trybie zaocznym. Takie szkoły dla dorosłych bardzo dobrze przygotowują do matury, a dzięki temu zdaje się ją na wysokim poziomie. W związku z tym nie m przeszkód do dalszej nauki.

Dobry psycholog dla par Warszawa

Kiedy w związku dzieje się źle, to nie jest od razu powód, żeby go zakończyć. Są sposoby, które mogą pomóc, a jednym z nich jest terapia dla par, która prowadzona przez psychologa, pomoże nam zrozumieć, na czym tak naprawdę polega nasz problem. Ważne jest, aby wiedzieć, dlaczego się tak dzieje i jak można to naprawić, aby było tak jak kiedyś albo jeszcze lepiej. Dobry psycholog dla par Warszawa prowadzi terapię, która ma właśnie na celu zrozumienie, w czym popełniło się błąd, który spowodował, że związek zaczął się psuć. Na terapię mogą się zgłosić pary z każdym stażem, bo nie ważne, ile się ze sobą jest, ale ważne jest to, dlaczego chciało się ze sobą być i co się stało, że zapomniało się o tym. Dobry psycholog dla par Warszawa to specjalista z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem, który nie krytykuje, ale próbuje pomóc na różne sposoby. Taki psycholog potrafi słuchać i wyciągać wnioski, które pozwolą potem znaleźć rozwiązanie na problemy, z którymi przyszło się do specjalisty. Terapia ta na pewno pomoże, a nie zaszkodzi.

W WYNIKU BADAŃ

W wyniku tych badań w ciągu ostatniego stulecia, dzięki znalezieniu me­tod zapobiegania i leczenia chorób, średnia długość życia wzrosła dwu­krotnie.Wiemy teraz, że należy myć ręce, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazków. Chlorujemy wodę, aby je neutralizować. Pielęgniarki de­zynfekują skórę pacjentów przed operacją. Sale operacyjne też są sta­rannie dezynfekowane. Wynaleziono mnóstwo lekarstw, które zabijają zarazki atakujące nasz organizm.Kiedy wybitny matematyk i fizyk Izaak Newton zidentyfikował siłę grawitacji jako podstawową przyczynę, dla której Księżyc krąży do­okoła Ziemi, stało się możliwe obliczenie orbit satelitów ziemskich i planet, a następnie skonstruowanie rakiet, które potrafią pokonać siłę przyciągania ziemskiego i wejść na orbitę.Skąd wiemy, że teoria grawitacji Newtona jest prawdziwa? Przypo­mnijmy sobie niezwykłe badania czterech zewnętrznych planet, które w latach 1977—1989 przeprowadził statek kosmiczny Voyager II.

PRZYCZYNY OBSERWOWANYCH ZJAWISK

Bardziej prawdopodobne jest to, że członkowie plemienia oskarżą sceptyka o sprowadzenie na plemię zagrożenia. Obraża on przecież po­tężnego boga Słońca i utrudnia im podjęcie działań ratunkowych w ra­zie zaćmienia Słońca. Będą skłonni go surowo ukarać: wygnaniem, tor­turami, a może nawet śmiercią. Jak widać, niełatwo jest ustalić prawdziwe przyczyny, nawet w sy­tuacjach, które wydają się proste i oczywiste. Im bardziej złożone są okoliczności, tym trudniej ustalić przyczyny obserwowanych zjawisk.Jednak poszukiwanie przyczyn jest istotne, jeśli w jakiejkolwiek dziedzinie życia ma być postęp. Jeśli będzie skuteczne, uzyskujemy moż­liwość wpływania na zjawiska czy nawet ich kontrolowania. Na przy­kład kiedy Ludwik Pasteur odkrył, że chorobę znaną jako anthrax wy­wołują zarazki, jego odkrycie zasugerowało, że inne choroby mogą mieć podobną przyczynę. To stało się początkiem badań nad bakteriami.

MAŁO PRAWDOPODOBNE

Wszyscy wątpiący w szczepie zostali teraz przekonani, że bóg Słońca istnieje. Jaki „dowód” mógłby być silniejszy niż ten, który wynika ze skuteczności procedur przebłagalnych w stosunku do boga Słońca? W ten sposób plemię wykształciło system przekonań, które są uważane za absolutnie prawdziwe, choć tak naprawdę są całkowicie fałszywe i szko­dliwe. Trudno byłoby ich przekonać, gdyż w swoim mniemaniu „udo­wodnili” oni istnienie boga Słońca za pomocą natychmiastowo efek­tywnej procedury. Przypuśćmy teraz, że pewien sceptyczny członek plemienia stwier­dzi, że cały ten rytuał to zawracanie głowy i niezależnie od tego, co będziesz robił, Słońce i tak ukaże się ponownie. Nawet gdyby jego ar­gumenty wydały ci się przekonujące, czy podejmiesz ryzyko sprawdze­nia jego hipotezy przy następnym zaćmieniu? Czy zrezygnujesz z uży­cia środka, który już tyle razy okazał się skuteczny? To mało prawdopo­dobne.

MĄDRY STARZEC

Zwołuje się zebranie starszyzny plemienia. Dlaczego Słońce gaśnie? Czy to bóg Słońca karze plemię za to, że obraziło go w jakiś sposób? Ktoś ze starszyzny sugeruje, żeby przebłagać boga specjalnymi ofiara­mi i obrzędami  . Ten plan szybko zostaje wprowadzony w ży­cie. I rzeczywiście! W trakcie trwania ceremonii bóg Słońca natych­miast reaguje i powoduje, że Słońce zaczyna świecić jaśniej. Nieba­wem wszystko wraca do normy. Oczywiście to mądry starzec odkrył prawdziwą przyczynę zaćmie­nia Słońca, i tym samym uratował plemię od nieszczęścia. Kiedy zatem następnym razem powtarza się zaćmienie, wszyscy członkowie plemie­nia podejmują działania, które uprzednio okazały się „skuteczne”. I rze­czywiście, zawsze będą one skuteczne, ponieważ zawsze zaćmienie trwa ograniczony czas, niezależnie od tego, co robią ludzie.

TRUDNOŚĆ W ODKRYWANIU PRZYCZYN ZJAWISK

Oczywiście inżynierowie, którzy projektują samochody (lub inne skomplikowane urządzenia), muszą doskonale zdawać sobie sprawę z wszelkich możliwych w nich zależności przyczynowo-skutkowych. Podobnie lekarz musi dobrze znać zależności przyczynowo-skutko­we rządzące ludzkim organizmem. Ekonomista musi rozumieć za­leżności rządzące zjawiskami ekonomicznymi, przepływem pienią­dza, towarów i usług. Dobry psycholog zna mechanizmy rządzące ludzkim zachowaniem. Tak naprawdę istotą każdej nauki, wielu zawo­dów i działalności gospodarczej jest poszukiwanie takich właśnie waż­nych związków. Nie zawsze łatwo da się ustalić zależności przyczynowo-skutko­we. Na przykład wyobraź sobie, że jesteś członkiem prymitywnego plemienia gdzieś w odległym zakątku świata, odciętego od cywili­zacji i informacji dostępnej we współczesnym świecie. Pewnego dnia następuje zaćmienie Słońca. Ktoś widzi, że Słońce nagłe znika, cho­ciaż w okolicy nie widać żadnej chmury. Czy znika na zawsze, po­zostawiając plemię w ciemnościach i zimnie i skazując na głodową imierć?

ZNAJOMOŚĆ MECHANIZMÓW

Zwróćmy uwagę, jak znajomość mechanizmów przyczynowo-skut­kowych jest stosowana przy budowie samochodów. W samochodzie jest wiele współpracujących ze sobą części, które razem umożliwiają poru­szanie się samochodu. Podstawową przyczyną ruchu silnika jest ciepło wytwarzane przy spalaniu benzyny. Ono powoduje, że gazy rozprężają się wewnątrz cylindrów, wywołując wzrost ciśnienia i ruch tłoków we­wnątrz cylindrów. To z kolei powoduje ruch wału korbowego. Ten na­pędza rozmaite urządzenia. Alternator ładuje akumulator. Akumulator wysyła prąd do rozdzielacza zapłonu, który z kolei powoduje, że w każ­dym z cylindrów pojawia się w odpowiednim momencie iskra, wywo­łująca zapłon mieszanki paliwowej. Pompa wodna powoduje cyrkula­cję płynu chłodniczego i w efekcie chłodzenie silnika. Silnik działa więc w skomplikowanym układzie przyczyn i skutków. Końcowym efektem jest ten właśnie skutek, na którym nam zależy — a mianowicie ruch samochodu.

ZDOBYCIE WIEDZY

Kiedy lekarz zgromadzi dostateczną liczbę danych obserwacyjnych, będzie w stanie wyciągnąć wniosek, stawiając diagnozę dotyczącą na­tury choroby. Kiedy znana jest przyczyna, można podjąć leczenie (bądź łagodzenie skutków, czy zapobieganie rozwojowi choroby).Metoda rozwiązywania problemów przez poszukiwanie przyczyn zjawisk jest charakterystyczna dla podejścia naukowego, które w ostat­nich wiekach osiągnęło wysoki stopień rozwoju. Ten proces spowodo­wał nie tylko postęp medycyny, ale zmianę całego naszego życia. Jak już zauważyliśmy, naukę można uważać za swoistą „machinę” do two­rzenia nowej wiedzy i rozwiązywania trudnych zagadnień. Nauka umożliwiła nam także zdobycie wiedzy o naturze otaczają­cego nas świata. Nasza dzisiejsza wiedza na temat Ziemi, Słońca, pla­net, gwiazd, roślin, zwierząt, ludzi, chorób, powietrza, wody, skał, gleb, oceanów, światła, a nawet początku wszechświata zadziwiłaby każde­go, kto żył zaledwie kilkaset łat przed nami.

ZNAJOMOŚĆ PRZYCZYN

Znajomość przyczyn i skutków zjawisk jest bardzo ważna. Na przy­kład kiedy lekarz bada pacjenta, pierwszym zadaniem jest postawienie diagnozy, co polega po prostu na „ustaleniu natury choroby”. W więk­szości wypadków pozwala to znaleźć przyczyny dolegliwości. Cel ten osiąga się przez dokonanie wielu pomiarów i testów. Każdy taki test jest małym eksperymentem, którego celem jest dostarczenie danych obserwacyjnych. Te dane stanowią podstawę do wyciągnięcia poprawnych wniosków dotyczących przyczyn choroby.A zatem lekarz bada i ostukuje pacjenta; osłuchuje jego klatkę pier­siową, zagląda w oczy, uszy. i gardło. Może zlecić wykonanie elektro- kardiogramu i analiz krwi. Za tymi testami kryje się długa historia ba­dań naukowych, opartych na powtarzanych wielokrotnie pomiarach. Ich celem jest dążenie do tego, aby odkrycia miały walor obiektywności i aby można je było uczynić dostępnymi dla innych.

error: Content is protected !!